- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security » Bảo vệ thương hiệu

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu cần theo dõi dư luận liên quan đến hình ảnh công ty, phân tích tâm khách hàng/người dùng đối sản phẩm, cách thức quản lý, chất lượng dịch vụ hỗ trợ, ... tự động phát hiện mối tương quan của dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và tạo báo cáo đồ họa về xu hướng tâm lý khách hàng/người dùng trong một khoảng thời gian cho trước và/hoặc liên quan đến một nguồn cụ thể.