- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security » Đánh giá tín nhiệm

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp, đánh giá tín nhiệm của khách hàng và đối tác với việc hỗ trợ phân tích mức độ tin tưởng của khách hàng thông qua việc tổng hợp và phân tích các nguồn tài liệu chính thức (như bảng quyết toán, tài liệu liên quan đến việc sát nhập,...) hoặc các nguồn dữ liệu khác trên mạng nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu xấu hoặc các cảnh báo nguy hiểm để dự báo trước và ngăn chặn rủi ro phá sản.