- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Giải pháp hệ thống

Công ty Vsystems cung cấp tư vấn chuyên gia và triển khai các giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống:
- Giải pháp hệ thống cơ sở dữ liệu cỡ lớn Bigdata.
- Giải pháp khai phá dữ liệu datamining.
- Giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP.
- Giải pháp tính toán hiệu năng cao HPC.

- Giải pháp cluster server Linux/UNIX xử lý song song và độ sẵn sàng cao.
- Giải pháp hệ thống nhúng và IoT.