- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security » An ninh truyền thông

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp,  an ninh truyền thông là việc theo dõi thông tin và phát hiện các dấu hiệu xấu (phân tích blogs và các diễn đàn, các vụ hacking, .... ) liên quan đến hệ thống kinh doanh; phân tích trước bán hàng nhằm chỉ đạo tiến trình cung cấp sản phẩm một cách tin cậy và an toàn.