- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security » Kiểm soát bản quyền

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp, kiếm soát bản quyền của tổ chức, doanh nghiệp gồm các việc theo dõi và khám phá các ngân hàng dữ liệu về bản quyền để nắm chắc tình hình liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tiến hành theo dõi thường xuyên, liên tục vấn đề bản quyền theo tên tác giả, chủ sở hữu hoặc chủ đề của tổ chức, doanh nghiệp.