- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security » Phân tích thị trường

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp, việc phân tích thị trường trong mục tiêu hỗ trợ phát triển thị trường mới hoặc hỗ trợ tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng. Ví dụ, đối với một doanh nghiệp B2B, giải pháp này giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin tổng quản về nhu cầu kinh doanh, loại sản phẩm đã sử dụng trước đây, tại sao họ lại thay đổi sản phẩm,.... bằng cách thu thập thông tin về khách hàng, nhằm xây dựng các kế hoạch bán hàng mới.